wtorek, 27 lutego 2018

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski!

 Osoby, które chcą wziąć udział bardzo proszę o szybki kontakt z biblioteką szkolną!

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu: Zapraszamy do udziału ! ELIMINACJE POWIATOWE 63. O...: ELIMINACJE POWIATOWE 63. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza  do uczestnictwa ...

poniedziałek, 12 lutego 2018

UWAGA! Szkolny Konkurs Plastyczny

Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w szkolnym konkursie plastycznym. Zadaniem uczestników jest zareklamowanie naszej Szkoły na plakacie, bilbordzie lub w komiksie.REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WŁADYSŁAW GRABSKI – PROMOTOREM NASZEJ SZKOŁY”
§ 1
Organizator konkursu
Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
§ 2
Cele konkursu
·        utrzymanie pozytywnego wizerunku naszej Szkoły,
·        promowanie uczniów posiadających zdolności artystyczne,
·        rozwijanie kreatywności młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej.
§ 3
Kapituła konkursu
Całokształtem prac związanych z konkursem kieruje Kapituła, która  pełni również funkcję Komisji Konkursowej.
Skład Kapituły:
  1. Przewodniczący: Zofia Szalkiewicz – Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
    im. Władysława Grabskiego.
  2. Koordynator merytoryczny: Anna Słomska.
  3. Członek: Janina Mierzejewska-Majcherek.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 4
Uczestnicy konkursu
Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
§ 5
Tematyka konkursu
Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy będącej reklamą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu w wybranej formie:
·         Komiks – format A3
·         Reklama zewnętrzna (billboard) – format A3
·         Plakat - format A3
Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną lub graficzną. W przypadku prac wykonanych przy użyciu programów graficznych – obowiązuje wydruk we wskazanym wyżej formacie. 
Wszystkie formy reklamowe w podanych trzech kategoriach powinny nawiązywać do postaci Patrona Szkoły.
§ 6
Zgłaszanie udziału w konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę, na odwrocie opatrzonej godłem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną godłem. W kopercie umieścić należy kartką z danymi osobowymi autora pracy: imię i nazwisko, klasa).
§ 7
                             Kalendarium konkursu
Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 2 marca 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu
16 marca 2018 r.  a wręczenie nagród trzem laureatom podczas Dnia Patrona.
§ 8
                           Ocena prac konkursowych
Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, która wytypuje trzech laureatów.
W ocenie pracy będą brane pod uwagę:
- zgodność z tematem,
- estetyka pracy,
- oryginalność.  
                                                            § 9
Nagrody w konkursie
Nagrody rzeczowe  oraz dyplomy otrzyma trzech laureatów konkursu.
§ 10
Postanowienia końcowe
1)     Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora Konkursu, a najlepsze
z nich zostaną zaprezentowane w szkole i opublikowane na stronie internetowej
ZSP nr 4,
2)     sylwetki zwycięzców zostaną przedstawione za ich zgodą na stronie internetowej
ZSP nr 4.
                                            Regulamin opracowały: Anna Słomska i Janina Mierzejewska-Majcherek