środa, 16 marca 2011

Bibliografia załącznikowa

Uwaga Maturzyści!
Zbliża się termin składania bibliografii do prezentacji maturalnej. 4 tygodnie przed egzaminem pisemnym z języka polskiego.Złożenie bibliografii jest warunkiem przystąpienia do matury.

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.
Schemat bibliografii:
Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.
Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych
i środkach technicznych, które będą wykorzystane.

Imię i nazwisko klasa

Temat:
I. Bibliografia:
Literatura podmiotu
Literatura przedmiotu
II. Ramowy plan wypowiedzi
III. Materiały pomocnicze
Podpis zdającego

Co to jest BIBLIOGRAFIA?
Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, wraz z ich opisem, spełnia rolę informacyjną.
Opis bibliograficzny – podstawowe dane identyfikujące dokument.

Bibliografia załącznikowa:
Zawiera opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowane lub tylko związane z tematem).
Sporządza się ją dla ukazania warsztatu naukowego wykonanej pracy.

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN-ISO 690: 2002
Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.
PN - ISO-2:1999
Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.
Maturzysta dzieli bibliografię na:
 • Podmiotową – w której podaje omawiane w pracy utwory literackie i inne teksty kultury.
 • Przedmiotową - wykaz dokumentów cytowanych i/lub wykorzystanych przez autora dzieła bądź tylko związanych z tematem.
Uwagi ogólne do opisu bibliograficznego:
 • Informacje o dokumencie spisujemy z karty tytułowej lub etykiety płyty!!!!
 • Tytułu książki nie ujmujemy w cudzysłów, dla wyróżnienia stosujemy kursywę
 • Można podać tylko inicjał imienia autora, jeśli nie utrudni to identyfikacji.
 • Pomijamy informacje o stopniach naukowych i funkcjach służbowych autora.
 • W opisie obowiązuje absolutna konsekwencja w raz przyjętym sposobie zapisu.
 • Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.
Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003.ISBN 83—02-00567-1
 • Znaki przestankowe: ; : . , - / ( ) stosuj dowolnie, ale konsekwentnie!!!
 • Przy wydaniu pierwszym – ten element opisu pomijamy!
 • Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić:Wyd. 5 popr. uzup. zmien.
 • Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach:prof. dr doc. mgr ks.
 • Można skracać nazwę wydawcy np.:
PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich,
WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Bibliografię załącznikową można porządkować:
 • Alfabetycznie
 • Tematycznie (wg kryteriów treściowych)
 • Wg kryteriów formalnych (np. rodzaju dokumentów)
W obrębie grup obowiązuje alfabetyczny układ pozycji, pozycje muszą być ponumerowane.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI:
Poniżej podaję elementy opisu bibliograficznego różnych dokumentów z przykładami:
- Kolor czarny – elementy obowiązkowe.- Kolor czerwony – elementy nieobowiązkowe.
Książka  do 3 autorów:

Nazwisko i imię autora: Tytuł . Wydanie.Tom.Miejsce wydania: Wydawca , rok wydania. ISBN
Co to jest ISBN?
ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki- dziesięciocyfrowy lub trzynastocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce.

Przykłady:
 • Sienkiewicz Henryk: Potop . T.1-3. Kraków: Wydawnictwo Literackie , 1969.
 • Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem . Wyd.10. Warszawa: PWN,
      1997.ISBN 83-01-11-069-4
 • Grodecka Ewa, Sokołowska Hanna: Edukacja czytelnicza i medialna .Warszawa: Sukurs , 2000. ISBN 83-205-4528-5
Opis pracy zbiorowej:
Tytuł . Odpowiedzialność drugorzędna(red.,oprac.). Wydanie. Tom.Miejsce
wydania: Wydawca , rok wydania. ISBN
 • Kompendium wiedzy o ekologii . Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: WSiP , 2001. ISBN 83- 02-00567-8
 • Okresy literackie . Red. Jan Majda. Wyd. 2. Warszawa: WSiP , 1985. ISBN 83-02-00452-9
Opis fragmentu książki:
 • Heisten Izydor: Historia literatury włoskiej .Wyd.2. Wrocław: Ossolineum , 1987, s. 69-79
 • Krzyżanowski Julian: Dzieje literatury polskiej . Warszawa: PWN , 1970. Pozytywizm, s. 350- 437
 • Miłosz Czesław: Poezje . Warszawa: Czytelnik , 1981, Zaklęcie, s. 336
 • Data Jadwiga: Rozmowy Wokulskiego. W: „Lalka” i inne studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. Red. Jan Bachórz, Marek Głowiński. Warszawa: IBL PAN, 1992, s. 81-95
Opis wstępu do książki:
 • Drawicz Andrzej: Wstęp . W: Bułhakow Michał: Mistrz i Małgorzata . Wrocław: Ossolineum , 1990, s.V-LXXXIV
Opis hasła z encyklopedii:
 • Słownik pojęć i tekstów kultury . Red. Andrzej Rysiewicz. Warszawa: PWN , 2009, Nowela ,s.109
 • Maciejewski Janusz: sarmatyzm . W: Słownik literatury polskiej oświecenia . Red. Teresa Kostkiewicz. Wrocław: Ossolineum, 1977, s. 338-345 ( jeśli hasło ma swego autora)
Wiersz w antologii:
 • Stachura Edward: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. Kraków: ZNAK, 1999, s. 380-381
Opis fragmentu Biblii:
 • Księga Mądrości. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 3 popr. Poznań: Pallotinum, 1998, s. 758- 774
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 3 popr. Poznań: Pallotinum, 1998. Mt 6, 12, s. 1131
OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA :
Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.
 • Jaworski Marcin: Różewicz – ostatni modernista. „Polonistyka” 2005, nr 5,s. 18-24
 • Kołątaj Wiktor: Tak powstały piramidy. „Wiedza i Życie” 2002, nr 7, s. 50-55
Opis bibliograficzny wywiadu:
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i
nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł czasopisma”, rok numer, numery
stron.
 • Jaworski Witold: Pamięć jest niebezpieczna. Rozm. przepr. Aleksander Kaczorowski. „Polityka” 2005, nr 20, s. 72.
 • Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s.58
Opis bibliograficzny recenzji:
Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki. Wydanie. Rok wydania, ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji: Tytuł recenzji. ”Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.
 • Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32, s.11

OPISY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:
Książka na płycie CD-ROM:
 • Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998.
Książka w Internecie:
 • Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.
Strona www:
 • Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/
Artykuł w czasopiśmie internetowym:
 • Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: „Konspekt” [on- line]. 2005, nr 2 [ dostęp 22 września 2008]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm


OPIS INNYCH TEKSTÓW KULTURY:

Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektury):
Jak opis rozdziału z książki:
 • Chełmoński Józef: Babie lato [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Atut, 1986, nr il. XLVI.
Opis bibliograficzny filmu:
 • Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. VHS]. Warszawa: AGF, 1986.
 • Pan Tadeusz [film]. Reż. Andrzej Wajda [on-line].[dostęp 22 lutego 2009] . Dostępny w Internecie: http://www. ….
Opis bibliograficzny utworu muzycznego:
 • Cohen Leonard: In MY Secret Life [dokument dźwiękowy].W: Miłość. Warszawa: Sony BMG Music, 2006. Płyta CD
 • Beethoven Ludwig van, Piano Concertos 2 & 3 [CD], Hanower: Deutsche Grammophon, 2004
PRZYKŁAD BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ:
Literatura podmiotu:
 1. Herbert Zbigniew: Przesłanie Pana Cogito. W: Poezja odzyskana: antologia poezji polskiej1939-1989. Wybór Irena Szypowska. Warszawa: WSiP, 1992, s. 162
 2. Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [online]. [dostęp 26 lutego 2009]. Dostępny w Internecie:http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.
 3. Pan Tadeusz [film]. Reż. Andrzej Wajda. [kas. VHS]. Warszawa: Vision Film, 1999
Literatura przedmiotu:
 1. Drawicz Andrzej: Wstęp. W: Bułhakow Michaił: Mistrz i Małgorzata.Wyd.15.Warszawa:Muza: 1990, s. V-LXXXIV
 2. Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: WP, 1988. Ekspresjonizm, s.70-92.
 3. Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: „Konspekt” 2005, nr 2[online]. [dostęp 22 lutego 2009]. Dostępny w Internecie:http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm
 4. Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM].Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.
 5. Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32, s. 11.
 6. Okresy literackie. Red. Jan Majda. Wyd. 2. Warszawa: WSiP, 1985.ISBN 83-02-00452-9
 7. Wysłowska Joanna: XX-lecie międzywojenne – życie, energia i… śmierć. „Cogito” 2009, nr4, s.48-50